Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die De Laatste Eer besteedt aan de samenstelling van de site, www.delaatste-eer.com, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in uitvaartwensen en andere publicaties van anderen, zijn die van de auteur(s) (consument) en niet (noodzakelijkerwijs) die van De Laatste Eer.

De Laatste Eer kan er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de consument wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De Laatste Eer sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. De Laatste Eer is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.delaatste-eer.com  verkregen is. De Laatste Eer garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de consument altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/ of onderzoek te verrichten voor het gebruik van de, via de site van De Laatste Eer, verkregen informatie. De informatie op de site wordt dagelijks gecontroleerd en aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 
Copyright

De Laatste Eer behoudt het recht, tenzij anders overeengekomen met de consument en/of contractpartij, ingezonden materiaal aan te passen. De consument van de site van De Laatste Eer mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van De Laatste Eer (ook niet via een eigen netwerk).
Niets van deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 
Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over onze disclaimer, dan kunt u deze richten aan:

“De Laatste Eer”
Postbus 25
7890 AA Klazienaveen
E-mail: leden@delaatste-eer.com

Klazienaveen 10 februari 2021